14
SYY
18.30
T06/08, T14 8v8

IK Myran - Ysikaks FC-92   7 - 0

Nedervetil, Träningsplan A