1 Ysikaks Nivala ry talousohje

Ysikas Nivala ry on urheiluseurana yleishyödyllinen yhdistys ja sen toimintaa säätelevät Suomen lait ja asetukset sekä yhdistyksen omat säännöt. Tässä talousohjeessa käsitellään seuran ja sen joukkueiden talouden hoitamista. Seuran kaikki rahaliikenne on kirjanpitolain mukaan kirjattava. Tilikausi on 12 kuukautta (1.1. – 31.12.) Seuran y-tunnus on 1006858-6 ja sitä käytetään seuran sekä joukkueiden kaikissa talousasiakirjoissa.


2 Vastuunjako talousasioissa

Seuran korkein päättävä elin on yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset, syyskokous syksyllä (lokajoulukuussa) ja kevätkokous keväällä (huhtikuun loppuun mennessä). Seuran täysi-ikäiset jäsenet ovat äänioikeutettuja vuosikokouksissa. Syyskokous mm. määrää varsinaisten ja kannattavien henkilö- ja yhteisöjäsenten jäsenmaksut, vahvistaa seuran toimintasuunnitelman ja talousarvion. Lisäksi syyskokous valitsee puheenjohtajan ja hallituksen jäsenet sekä tilintarkastajat varamiehineen. Kevätkokous käsittelee edellisen vuoden toiminta- ja tilikertomuksen sekä vahvistaa tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden.


2.1 Hallitus

Seuran hallituksella on vastuu seuran taloudesta ja talouden seurannasta mukaan lukien joukkueiden talouden seuranta. Hallitus mm. valmistelee, toimeenpanee ja valvoo seuran kokouksien päätökset, suunnittelee ja kehittää seuran kokonaistoimintaa, vahvistaa pankkitilien käyttöoikeudet ja on vastuussa, että tilintarkastukseen on tarjolla tarvittava materiaali vähintään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.


2.2 Joukkueet

Joukkueet ovat vastuussa oman taloutensa pyörittämisestä ja toiminnan pysymisestä suunniteltujen kehysten puitteissa kauden aikana. Lisäksi joukkueet valmistelevat hallitukselle esitykset omasta toimintasuunnitelmasta, talousarviosta ja toimintakertomuksesta valmiiden pohjien mukaisesti. Joukkueet ovat velvollisia toimimaan seuran kokouksien ja hallituksen päätösten mukaisesti.


3 Pankkitilit ja käteiskassat

Joukkueiden pankkitilit ovat osa seuran kirjanpitoa. Kaikki seuran ja sen joukkueiden rahaliikenne hoidetaan seuran nimiin ja seuran y-tunnuksella perustettujen erillisten pankkitilien kautta. Tiliasioissa yhteyshenkilönä on koko seuran taloudenhoitaja. Jokaisen joukkueen pankkitilillä tulee olla joukkueen taustaryhmän valitsema vastuullinen taloudenhoitaja, jolle hallituksen päätöksellä myönnetään tilinkäyttöoikeus. Joukkueen pankkitili on tarkoitettu joukkueen omaa toimintaa varten; joukkue kerää tilille kaikki joukkueelle tulevat varat, esim. talkoo-, sponsori- ym. tulot sekä seura- ja kuukausimaksut. Kaikki joukkueen rahaliikenne hoidetaan pääsääntöisesti pankkitilin kautta. Mikäli joudutaan perustamaan käteiskassa, se tulee laskea, täsmätä ja tilittää aina tilikauden päätteeksi

.

4 Tilinpäätös ja tilintarkastus

Seuran tilikausi on 12 kuukautta (1.1. – 31.12). Seuran vuosikokous hyväksyy tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hallituksen esityksestä. Tilinpäätös, tilit ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä tilintarkastajille hyvissä ajoin ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta. Tilikauden tositteet on säilytettävä vähintään 6 vuotta ja kirjanpitokirjat vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisen jälkeen. Pyydettäessä ne on esitettävä seuran tilintarkastajille.


5 Joukkueen talouden perusteet

Kaikki joukkueen rahat ja omaisuus, jotka on kerätty tai hankittu eri menetelmillä, ovat seuran omaisuutta. Joukkueelle kerätyt rahat ovat joukkuekohtaisia. Tietylle pelaajalle korvamerkittyjä varoja ei saa olla. Pelaajan siirtyessä seurasta toiseen tai harrastuksen loppuessa rahat eivät siirry pelaajan mukana. Joukkueen lopettaessa toimintansa kokonaan joukkueen tilillä olevat rahat siirretään seuran tilille. Vanhan toimintakauden päätyttyä, omaisuus siirtyy joukkueen seuraavan toimintakauden pohjakassaksi. Aina on etukäteen suunniteltava, mihin joukkue kerättäviä varoja käyttää, sillä yhdistystoiminnassa ei pyritä keräämään voittoa. Varainhankintaa ei siis saa harjoittaa ilman tarkoitusta. Seuraa kohdellaan esimerkiksi verottajan toimesta yhtenä yksikkönä riippumatta sen joukkueiden määrästä. Jokaisen joukkueen tilikauden tulos vaikuttaa seuran tilikauden tulokseen ja toistuvasti positiivinen tulos saattaa johtaa lisäselvityksiin.

Joukkueet saavat hankkia itselleen varoja kulujensa kattamiseksi. Suositeltavia tapoja varainhankintaan ovat esimerkiksi:

- kuukausi- tai kausimaksut

- mainos/sponsoritulot (varmista seuran hallitukselta mahdolliset rajoitukset koko seuraa sponsoroivista yrityksistä)

- otteluiden ja turnauksien kioskimyynnin tuotto, arpajaistuotto, myyjäiset, turnauksien järjestäminen yms.


5.1 Talkootyö

Talkootöillä ja hyödykemyynnillä joukkue kerää yhdessä rahaa joukkueelle. Talkootöillä kerättyjä varoja ei siis voi ”korvamerkitä” talkootöitä tai myyntityötä tehneelle pelaajalle, vaan varat tulee käyttää koko joukkueen hyväksi. Joukkueella on mahdollisuus keskenään sopia, että esimerkiksi vastikkeetonta talkootyötä joukkueen toiminnan eteen tekevät vanhemmat (toimihenkilöt) ovat vapautettuja vastikkeellisen talkootyön tekemisestä. Lisäksi joukkue voi keskenään sopia, että osa pelaajista osallistuu kevään talkootöihin ja osa syksyn talkootöihin, mikäli useampia talkootöitä on tiedossa. Rahallista korvausta talkoo- tai myyntityöhön osallistumattomuudesta ei kuitenkaan voi vaatia eikä osallistuminen talkoisiin tai myyntityöhön eikä pelaajan myymä hyödykemäärä saa vaikuttaa pelaajan maksamiin kausi-, kuukausi- tai muihin maksuihin.


Ohje joukkueille talkootyöstä ja sen myötä kerättävistä varoista:

- korvauksen saaja on rekisteröity yleishyödyllinen yhteisö, ei yksityishenkilö

- talkootyön hyöty kohdistetaan koko joukkueelle, ei työn suorittajalle, eikä korvaavaa summaa laskuteta niiltä, jotka eivät osallistu talkooseen

- talkootyöstä saadut varat laitetaan aina joukkueen pankkitilille ja joukkueen tukiryhmä päättää yhteisesti rahojen käytöstä

- työn on oltava niin sanottua jokamiehen työtä (helppoa, tekeminen ei vaadi erityistä ammattitaitoa)

- työ tehdään ilman työnjohtoa ja valvontaa

- työ on tilapäistä ja satunnaista

- työ ei kilpaile yritystoiminnan kanssa


5.2 Varainhankinta

Varainhankinta etupainotteisesti on mahdollista, mikäli joukkue on vanhempainpalaverissa määrittänyt kerättäville varoille selkeän käyttökohteen (esim. isompi ulkomaanturnaus C-ikäluokassa, varoja voidaan kerätä useampi vuosi). Etupainotteisessa varainhankinnassa on kuitenkin huomioitava, että varainhankinnalla saatuja varoja ei voi jyvittää. Mikäli pelaaja lopettaa tai siirtyy toiseen seuraan, ei pelaajalle voi jyvittää osuutta kerätyistä varoista. Uusina mukaan liittyviltä pelaajilta ei myöskään voi vaatia osuutta lisättäväksi jo kerättyihin varoihin, vaan he osallistuvat vain tulevaisuudessa järjestettävänä varainhankintaan.


6 Pelaajan maksut

Joukkueen sisällä pelaajien maksamat kuukausi-, kausi- ja toimintamaksut ovat yhteneväiset (eli kaikki maksavat yhtä paljon). Poikkeuksena voidaan hyväksyä tapaukset, joissa osa pelaajista esim. harjoittelee enemmän (mm. tasojoukkueet), tällöin enemmän harjoittelevat voivat myös maksaa enemmän. Pelaajilta laskutettavat erilliset maksut (mm. varusteet, turnaukset) voivat perustua todelliseen kuluun ja näin ollen olla eriävät. Pelaajien tai vanhempien tekemä talkootyö tai muu varainhankinta (mainoshankinta, hyödykemyynti tms.) ei saa vaikuttaa pelaajan maksujen suuruuteen. Mikäli pelaaja kesken kauden pysyvästi siirtyy edustamaan toista seuran joukkuetta, maksaa hän maksunsa alkukaudesta vanhaan joukkueeseen ja siirtymisestä lähtien uuteen joukkueeseen. Pelaajan maksamat maksut eivät siirry hänen mukanaan joukkueiden välillä. Jos pelaaja päättää lopettaa pelaamisen kesken kauden, voidaan maksamatta jääneet loppukauden kausimaksut ja mahdolliset leiri- tai turnausmaksut jättää laskuttamatta. Kauden aikana eri ikäluokkajoukkueiden välillä liikkuu pelaajia. Nämä pelaajat maksavat maksunsa ensisijaisesti omaan joukkueeseensa niin kauan, kunnes mahdollisesti pysyvästi siirtyvät toiseen joukkueeseen. Pelaajia vastaanottava joukkue on velvollinen hoitamaan myös joukkueessa vierailevasta pelaajasta aiheutuvat kulut riippumatta siitä, tuleeko pelaaja joukkueen tapahtumiin pyynnöstä (mm. omia pelaajia liian vähän) tai seuran ohjeistamana (oman kehityksensä vuoksi). Mikäli pelaaja siirtyy pois seurasta kesken kauden, ei jo maksettuja kuukausimaksuja tai seuramaksuja palauteta. Mikäli pelaaja on maksanut etukäteen tulevien kuukausien maksuja, voidaan nämä kuitenkin palauttaa.


6.1 Kerättyjen kuukausi- tai kausimaksujen palautus

Mikäli joukkue on kerännyt yhteistä kuukausi- tai kausimaksua vuoden aikana ja saa budjetoimattomasti rahaa (uusi sponsori, yllättävä talkootyö jne.), on mahdollista palauttaa maksettuja kausimaksuja ylimääräisinä. Tällöin maksut pitää palauttaa saman suuruisina jokaiselle pelaajalle (koska ne on saman suuruisina maksettu joukkueelle) ja enintään saman suuruisena, kuin ne on maksettu. Esimerkkinä: jos kausimaksuna on kerätty 100 € / pelaaja, voidaan palauttaa enintään 100 € / pelaaja. Jos erillistä kausi/kuukausi/tms. maksua ei ole kerätty, ei voi mitään palauttaakaan. Kerättyjä lisenssi-, vakuutus- ja seuramaksuja ei voi palauttaa. Tästä syystä suositus on, että lisenssi-, vakuutus- ja seuramaksut laskutetaan pelaajilta erikseen eikä osana joukkueen muuta kausi- tai kuukausimaksua.


7 Joukkueen talousarvio, toimintasuunnitelma, toimintakertomus ja tilinpäätös

Joukkueet valmistelevat tulevan vuoden talousarvion, toimintasuunnitelman sekä menneen kauden toimintakertomuksen seuran valmiiden pohjien mukaisesti ja toimittavat ne seuran hallitukselle määräaikaan mennessä.

Joukkueiden käyttöön tehdyt pohjat:

- Toiminta- ja taloussuunnitelmapohja

o PALATUS: suunnitelma palautetaan seuran sähköpostiin fc92nivala@gmail.com hallituksen nähtäville vuosittain 30.11. mennessä


- Toimintakertomuspohja

o PALATUS: suunnitelma palautetaan seuran sähköpostiin fc92nivala@gmail.com hallituksen nähtäville vuosittain 28.2. mennessä.